VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti CONMETALL spol. s r.o.

 

I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí Rámcové kupní smlouvy uzavřené mezi společností CONMETALL spol. s r.o., IČ: 49434713 (dále jen „prodávající“) na straně jedné a kupujícím na straně druhé (dále jen „kupní smlouva“), byla-li tato uzavřena a zároveň upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s poskytováním přístupu do B2B e-shop části webových stránek prodávajícího (dále jen „služba“), byla-li tato služba kupujícímu zřízena, a to prostřednictvím internetového portálu prodávajícího, který je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.eshop.conmetall.cz/ (dále jen „webová stránka“).
 2. Znění obchodních podmínek může prodávající v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, a to zejména v důsledku změny právních předpisů či technických podmínek provozování webové stránky. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena písemně či na jeho e-mailovou adresu. Kupující může změnu obchodních podmínek odmítnout, a to výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

 

II.

Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Při registraci je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III.

Autorské právo a licenční ujednání

 1. Kupující bere na vědomí, že vizuální data poskytnutá mu prodávajícím, jakož i veškerý obsah webové stránky, tj. zejména texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce jsou chráněny autorským právem svědčícím prodávajícímu či společnosti Conmetall Meister GmbH.
 2. Databáze nacházející se na webové stránce nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze, jímž je poskytovatel.
 3. Není-li s prodávajícím smluveno písemně jinak, může kupující užít autorská díla bezplatně k vlastní distribuci a propagaci zboží prodávajícího na svých internetových stránkách, v tištěné i audiovizuální podobě, avšak pouze po dobu platnosti kupní smlouvy. V případě ukončení platnosti kupní smlouvy je kupující povinen bezodkladně autorská díla či díla prodávajícího jinak chráněná odstranit a zdržet se jakékoliv jejich užívání.
 4. Uživatel není oprávněn obsah webové stránky či služby kopírovat, ukládat či duplikovat, spojovat s jinými autorskými díly či s autorskými díly nakládat jinak než jejich užitím v rámci užití dle odst. 3 tohoto článku. Uživatel není oprávněn obcházet technické prostředky určené k ochraně obsahu.
 5. Obrázky a loga prodávajícího, příp. společnosti Conmetall Meister GmbH mohou být použity pro prodejní a marketingovou podporu na internetu a na tištěných médiích pouze pro zboží prodávajícího.
 6. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, kdy vykonavatelem majetkových práv je poskytovatel.

 

IV.

Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až po úplném zaplacení jeho kupní ceny včetně DPH.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.

 

V.

Odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá za to, že zboží bude mít v době jeho předání vlastnosti stanovené rámcovou či dílčí smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami vztahujícími se ke zboží, popř. vlastnosti obvyklé.
 2. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží Kupujícímu.
 3. Záruka, dle předchozího odstavce, se nevztahuje na
 4. opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 5. vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození;
 6. vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených v dokumentaci ke zboží;
 7. vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly (např. povodně) nebo jiným jednáním, které nebylo možné předvídat.
 8. Kupující musí zjevné vady zboží, které zjistil nebo mohl zjistit při předání zboží nebo jeho následné kontrole, zejména chybějící množství, jakostní vady apod., uvést ihned v dodacím listě nebo jiném přepravním dokladu. Skryté vady, tj. vady nezjistitelné běžnou prohlídkou zboží při převzetí nebo vady vzniklé později, musí Kupující písemně reklamovat u Prodávajícího, a to do 3 dnů od dodání zboží či od okamžiku, kdy mohly být při dodržení odborné péče zjištěny.
 9. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže kupující požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a prodávající v rozumném čase a řádně vadu odstraní či předmět plnění vymění za bezvadný.
 10. Prodávající nese odpovědnost za škodu, kterou zaviní porušením svých povinností. Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk kupujícího a nese odpovědnost za skutečnou škodu maximálně do výše ceny zboží uhrazeného kupujícím, na jehož základě došlo ke vzniku škody.
 11. Kupující není oprávněn zadržet celou nebo část kupní ceny z důvodu jakýchkoliv protipohledávek za prodávajícím ani z důvodu reklamace a není oprávněn provést jednostranný zápočet vůči vyúčtované kupní ceně zboží ani úrokům z prodlení. Pro případ porušení uvedeného ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši odpovídající zadržené nebo jednostranně započtené částky, kterou je kupující povinen bez odkladu zaplatit prodávajícímu.

 

VI.

Vyšší moc

Termín plnění dle kupní smlouvy může být přiměřeně prodloužen, bez nutnosti uzavřít dodatek ke kupní smlouvě, jestliže dojde k přerušení plnění kupní smlouvy z důvodů způsobených nepříznivými klimatickými podmínkami, či nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli stran (tzv. vyšší moc) ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Pro účely kupní smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, které jsou smluvními stranami neovlivnitelné a jejichž výskyt nebyl a ani nemohl být, při obvyklé péči, žádné ze smluvních stran ke dni uzavření této smlouvy znám. Za vyšší moc strany výslovně považují vliv působení COVID-19 a na ně dopadajících vnitrostátních a mezinárodních opatření, která by byla eventuálně po uzavření kupní smlouvy nově přijata, jakož i možný dopad karanténních opatření znemožňující plnění smlouvy a výpadky v dodávkách surovin či výrobků nezbytných k plnění této smlouvy. Smluvní strany, s ohledem na nepředvídatelnost dalšího vývoje působení COVID-19 upřednostňují extenzivní výklad § 2193 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany jsou povinny se o překážce vyšší moci bez zbytečného odkladu navzájem vyrozumět písemně (v kopii na email) s tím, že po dobu trvání této překážky není smluvní strana, dotčená překážkou vyšší moci, v prodlení se splněním svých závazků, přijatých kupní smlouvou. Pominou-li důvody vyšší moci, pro které bylo plnění kupní smlouvy přerušeno, zavazují se smluvní strany o této skutečnosti neprodleně obdobným způsobem vzájemně vyrozumět a společně projednat další postup.

 

VII.

 Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a případné spory budou řešeny příslušnými soudy v ČR. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li kupující spotřebitelem má právo na mimosoudní řešení případných spotřebitelských sporů ze smlouvy Českou obchodní inspekcí, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
 3. Je-li kupující podnikatelem a uzavírá kupní smlouvu při svém podnikání, neuplatní se na kupní smlouvu ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení).
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Žádný závazek z kupní smlouvy či plynoucí z těchto všeobecných obchodních podmínek není závazkem fixním, ledaže je v kupní smlouvě výslovně sjednáno jinak.
 6. Práva prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě čtyř (4) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
 7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.